Indigó szülők, mint kiválasztottak ?
Az indigó szülők egy Isteni Terv végrehajtásának részesei?


Érdekes kérdések ezek. De mielőtt világnézeti vitát indítanának gondolataid az oldallal, érdemes elgondolkodni a következőkön:

- Platon azt mondta: az ember lelkében van egy Isten alakú vákuum.
- Jézus azt mondta, boldogok a lelki szegények, mert ők öröklik a mennyet.
- Descartes szerint Isten megteremtette a világot, aztán magára hagyta, így adva az embernek szabad akaratot.

- Einstein azt mondta: sohasem fogom elhinni, hogy Isten hazárdjátékot játszik a világgal.

Nem különös, hogy szinte valamennyi tudós öregkorára Istenhivővé válik?


Ki tud ezekre a kérdésekre választ adni? Úgy gondolom senki, vagy talán az, aki valamilyen "csatornán keresztül" információt kap, mint a nagy feltalálók találmányuk éjszakáján! Mert nem titok többé, hogy azok a 'Misszionáriusok', akik nem e világból valók, már köztünk vannak. Feladatuk, hogy végrehajtsák a világegyetem legnagyobb tervét, a föld békés megmentését! Olyan információkhoz juttatnak bennünket, amelyek nehezen feldolgozhatók a mai ember számára. A csepegtetés módszerével adagolják az utasításokat, adják át a kozmikus tudást az embernek, vigyázva arra, nehogy kárt tegyen önmagában. A teljes tudást, a mai egymásra még veszélyes társadalmak nem kaphatják meg.
A nagy terv irányítóját, az információk adóját, nevezzük Istennek, Mindenhatónak, Univerzum parancsolójának, vagy egyszerűen Valakinek! Ez a valaki képes egyedül választ adni az írás elején feltett kérdésekre, nem úgy mint bármelyikünk! Egyszóval találhatunk ki elméleteket, teoriákat, de mégsem vagyunk saját sorsunk irányítói, urai! Az Úr valahol másutt van, még akkor is, ha sokan nem hisznek létezésében!
Persze a Hit mindenkinek szuverén joga, Isten szabadságot adott az embernek, azzal magára hagyva döntéseiben, ügyeiben.

Mint e sorok írója, tisztelem minden ember fenti jogát, a sajátommal pedig ezen sorokon kersztűl élek.
Az írás mondja, " Te csak menj, beszélj a nevemben és én majd szádba adom a szót!". Így születtek ezek a sorok is, egy Titokzatos Valaki közbenjárásával.


Különös, de egyben érdekesek is a következő sorok!


Az ARMAGEDDON elmarad!

N
em lesz világ vége, nem lesz atomháború!

Ez az információ vezércikk értékű a világ összes újságjának, de a pozitív hír ma nem hír, a rettegéshez, agresszióhoz és félelemhez szoktatott olvasónak! Amúgy ebben ellenérdekelt a világon valamennyi vezető rendszere is, mert akkor az emberiség fellélegezne a globalizáció urai által szándékosan indukált és folyamatosan fenntartott "világvége" félelméből. Gondoljunk csak a : kisbolygók-föld ütközése, az UFÓ kérdés, terrorizmusra hivatkozó mondva csinált háborúkra, különféle járványok hisztériája, stb..hírek állandó lebegtetése. Amíg az ember fél, addig vezethető, vagy megvezethető!

A titokzatos üzenetből megtudhatjuk:

Az Univerzum megalkotója, irányítója, földünk megmentésére tervet dolgozott ki, amit a kiválasztott új generációval, az indigó gyerekekkel hajt végre.
Ebben a tervben a Magyarok főszerepet kapnak, az indigógyerekek születési aránya Magyarországon a legmagasabb! Ők olyan tudás birtokosai lesznek, amellyel a "sántának" járását, "vaknak" látását adják vissza! Találmányaikkal megóvják az embert a "menkő" csapásától és gyógyítani fogják az emberiség "korságait"!
Ezáltal önbecsülésük helyreáll, hitük visszatér, beavatott nép lesz újra! Elsőként kapnak biztos információkat, a Bibliában megírt Armageddon elmaradásáról, mely a Teremtő bölcs belátásának , szeretetének jele! Mindez olyan áron, hogy még a "szentírás" is módosul! Mérhetetlen kegyelem ez számunkra, ha felidézzük a 2000 évvel ezelőtti eseményeket.

Akkor Isten a fiát küldte a földre, hogy megváltsa bűneinket és Krisztus által bizonyságot mutasson az embernek, önmaga valóságosságáról!
Titokzatos jövevényt kevesen ismerték fel, kinevették, kigúnyolták tanaival együtt! Aztán Isten az "írások" beteljesedésére Uralkodókat, hatalmasságokat, tömegeket használt a nagy terv végrehajtásában eszközként úgy, hogy saját önző akarattudatukat is meghagyta számukra!
Mámoros győzelemérzést akkor követte csend és félelem, amikor a világ legnagyobb besúgói hálózattal rendelkező birodalom ( Jézust a legkedvesebb követője árulta el 30 ezüst pénzért) szeme elől nyomtalanul eltűnt a földi Krisztus, de még az élettelennek hitt teste is! Mindez elképzelhetetlen volt a nagy terv keretein kívül, ami harmadnapra új irányt mutatott az emberiségnek az Isten hitük és a föld tovább élését jelentő szeretetháló kiépítésében!
Döbbenet, bosszú és gyűlölet irányította legnagyobb hadvezért Saulust, Jézus utolsó földi szeretetdöfése Pál apostollá változtatta! Ezzel a nagy Terv, az "írás" beteljesült!
Teremtő elégedetten nézte a történteket, és több évezredes útjára bocsátotta Jézusi szeretethálót, próbatételként az emberiségnek.
2000 éves próbaidő elején a Teremtő alábecsülte az embert, mert a szentírás szerinti Jézus második eljövetelekor az "írások szerint", armageddonak kellett volna végleg megtisztítani a földet a gonosztól, aki erre az időre teljesen eluralkodik. A beprogramozott gépezet annak rendje módja szerint beindult, a tornyok ledőltek, a háborúk dúlnak, testvér-testvér ellen fordult, az özönvizek, járványok, földrengések folyamatosak. A kiteljesedés azonban Isten szeretete és bölcsessége miatt elmarad!

Teremtő számításaival ellentétben túl sok a "jóember" a földön ahhoz, hogy valamennyiüket kimenekítse a kritikus időre.
Így más tervet dolgozott ki a föld megmentésére az Univerzum irányítója, megváltoztatva a megváltoztathatatlan Szentírást is!


Ez nem más, mint a Krisztusi szeretetháló áthangolása!
Ennek a tervnek részeként néhány évtizede elküldte az első indigókat, hogy megteremtsék az indigó gyerekek érkezésének feltételeit. Az alap indigók (To Base), a mai indigó gyerekekkel ellentétben nem ismerik küldetésük kódolását, de földre érkezésüktől kezdve érzik másságukat, szinte remetei türelemmel, megszállottként teszik a dolgukat. Az "alap indigók" a belső programozás árnyékolásán átszűrődő információ töredékek miatt folyamatosan kutatnak, felfedeznek, részigazságokat kapnak egészen a kódolásuk felszabadításáig . Az "alap indigók" jellemzője, a türelem, kitartás, anyagiatlanság. Tudatalattijuk várja a "fény" parancsát, a fő feladatukhoz, ami az érkező indigó gyerekek védelme, lelkük felkészítése a nagy feladatra. Az indigó szülők felkészítése, támogatása a gyerekeik kisérésében. Igen, kisérésére, mert az indigó szülő Isten kiválasztottja ugyanúgy mint annak idején a Szent Család! Senkinek sincs befolyása az indigó gyerekek születésére, csak joga a nevelésre és majd ha eljön az idő a büszkeségre. Mert ezekből a gyerekekből lesznek az orvosok, tanítók, mérnökök, természetgyógyászok, környezetgyógyászok, feltalálók akik magukban hordják már most azt a kódolt tudást, amit majd a program felszabadít, ha eljön az idő. De közülük kerülnek ki, a szeretet bírák, az ítélőbírák! Isten katonái Ők, a Földünk megmentői! Neked, nekünk pedig az a feladatunk, hogy ennek során ne akadályozzuk Őket. Hiszen a teremtő Végtelen Életben minden tökéletes, teljes és egész., ahol ezek az indigó gyerekek a tervezett fényküldöttek, lelki lények, akik által a teremtő visszaállítja a természet valódi rendjét. Kiválasztottak Ők, ismerik az Igazságot.


Te is, mi is fényküldöttek, vagy isten eszközei lettünk, a Teremtő ismét bizalmat adott, mert születésünkkor még mi is ismertük ezt az igazságot. Azóta ugyan az anyagi test és környezet hatása alatt sokan megfeledkeztünk róla. Lehet, hogy olyan szülők neveltek fel, akik megtanultak félelemmel, rettegéssel tekinteni az életre. A félelem Magyarországon is sok generációra visszavezethető. Szüleink, nagyszüleink, dédszüleink egyaránt elveszíthették ezt az Örök, bizalommal telített isteni igazságot. Félelemmel telt emberek között élve nekünk magunknak is könnyen megszakadhat kapcsolatunk azzal a lelki lénnyel, akik valójában vagyunk.
Valójában az Élet Csodálatos, Égi Megnyilvánulásai vagyunk, és még anyagi testbe születve is hatalmas lehetőségeink vannak. Gyermekeinket követve ismét visszatérhetünk az útra. Engedhetünk a hívásnak, a szeretet önzetlen továbbadásával ismét megtalálhatjuk lelkünk békéjét, életünk értelmét. Hiszen a harmonikus, derűs élet feltételei akkor valósulnak meg, ha tudatunkban folyamatosan ápoljuk, fejlesztjük, óvjuk a harmóniát. Szeretetteljes gondolat-környezetet kell teremtenünk belül, és harmóniát rezgő környezetet a külső térben és időben. Ez jellemzi a fényküldöttek természetét. Elég csupán harmonikus lelki emberré válni, nincs nagyobb ajándék a szenvedő emberiségnek, mint a kibontakozott, harmóniát, gyógyító erőket árasztó fényküldött.

Sosem leszünk képesek segíteni e bolygó gyógyulásában, ha folyamatosa kritizálunk, elítélünk más embereket, helyzeteket, eseményeket. Ahhoz, hogy valódi gyógyítók legyünk, mentális energiánkat arra kell összpontosítanunk, hogy meglássuk a pozitívumot mindenben, bármilyen képet is tár elénk a valóság.
Néha az ember úgy érezheti, hogy ő maga annyira jelentéktelen, egy ilyen globális gyógyító munkához, ám jusson eszébe, hogy igaz önvalónk, és Isten a gyógyító erő forrásai. Az anyagi, testi önmagunkba vetett bizalomnak semmi köze nincs a gyógyításhoz. Mindannyian egy hatalmasabb erőre támaszkodunk. Amikor kapcsolatba lépünk ezzel az erővel, akkor járjuk a Fényküldöttek örök útját és akadálytalanul megtörténhetnek a csodák.
Mert a Fényküldöttek azok, akik földi születésük előtt önként vállalták, hogy segítenek a bolygónak és lakóinak kigyógyulni a félelemből és következményeiből. Minden fényküldött szakrális feladattal érkezett. Gyakran előfordul azonban, hogy az anyag-központú földi életforma egyfajta amnéziát teremt a fényküldöttekben. Elfeledkeznek tökéletes, isteni identitásukról, és arról a képességükről, hogy csodálatos módon segíthetnének a Földnek, és minden élőlénynek. Amikor a fényküldöttek megfeledkeznek igaz természetükről és céljukról, elveszettnek érzik magukat és félnek.

Te magad is fényküldött vagy, ha: Késztetést érzel mások gyógyítására, szeretnél megoldást találni a Föld szociális és környezetvédelmi problémáira, hiszel abban, hogy spirituális úton minden helyzet megoldható. Voltak már misztikus tapasztalataid, pl. előre megéreztél dolgokat, vagy találkoztál angyali lényekkel. Kemény élettapasztalataid voltak, melyek összetörték isteni tökéletességedbe vetett hitedet. A világ gyógyításához első lépésként saját életedet akarod meggyógyítani.. Késztetést érzel arra, hogy gyógyítási tapasztalataidról írj, beszélj, és taníts másokat. Tudod, hogy egy magasabb cél érdekében vagy itt, még ha nem is tudod pontosan mi az, vagy hogyan tudnád megvalósítani. A Fényküldöttek belső hívást hallanak, amit nem lehet többé figyelmen kívül hagyni. Ez a hívás az emlékeztető arra, hogy itt az ideje abbahagyni az anyagi álmokkal való játszadozást, és munkához kell látni, vállald fel áldozatosan és alázattal istennek ezt a segítő tervét. Legyél részese ennek a csodának és az új jövevényekhez csatlakozva segítsük istennek megújjítani saját lakóhelyünket, a FÖLDÜNKET!

Békesség Nektek !


© 2004 indigogyerek.eu Hungary & All rights reserved